REGULAMIN
KONKURSU POD HASŁEM
„HENRYK MOSING – PATRIOTA POZA OJCZYZNĄ”

§1

Postanowienia ogólne i definicje

 • Konkurs pod hasłem Henryk Mosing – patriota poza ojczyzną”, to ogólnopolski konkurs na publikację zbiorową, przeznaczony dla młodzieży szkolnej wydającej szkolne gazetki, zwany dalej Konkursem.
 • Konkurs jest elementem projektu o tej samej nazwie sfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
 • Organizatorami Konkursu są:
  • Fundacja Nowe Media, z siedzibą w Warszawie oraz
  • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, zwani dalej Organizatorami.
 • W konkursie mogą brać udział następujące rodzaje publikacji (wydawane w papierze lub w wersji elektronicznej, np. w systemie Qmam):
  • dodatek do szkolnej gazetki,
  • wydanie specjalne szkolnej gazetki,
  • jednodniówka.
 • Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest szkoła lub placówka szkolno-wychowawcza mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w której działa redakcja spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Konkursem nie są objęte media klas I-III szkół podstawowych, media przedmiotowe i wydawane w językach obcych.
 • Rejestrującym Uczestnika jest nauczyciel – opiekun redakcji, będący osobą pełnoletnią, uprawnioną przez dyrekcję szkoły do reprezentowania szkoły lub placówki szkolno-wychowawczej.
 • Komitet organizacyjny, zwany dalej Komitetem, kieruje przebiegiem Konkursu, a w szczególności ustala jego harmonogram.
 • Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, to zespół ekspertów oceniających nadesłane publikacje na podstawie kryteriów konkursowych.
 • Do konkursu nie są dopuszczone prezentacje i strony internetowe.

§2

Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży postaci Henryka Mosinga jako wzorca osobowego nowoczesnego patriotyzmu, człowieka który w niesprzyjających warunkach obcego państwa totalitarnego potrafił nie tylko osiągnąć sukces naukowy, ale także suwerenność duchową, czym dzielił się z innymi jako tajny ksiądz katolicki. Ponadto celem konkursu jest propagowanie idei rzetelnego dziennikarstwa i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Rejestrujący w terminie do 30.10.2017 przesyła pod adresem e-mail: kontakt@nowemedia.info następujące materiały:
  • skan zgłoszenia wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu
  • PDF publikacji konkursowej lub
  • link do publikacji konkursowej (w przypadku publikacji elektronicznej).
 • Wersje papierowe wymienionych wyżej materiałów (link prosimy wydrukować na formularzu zgłoszeniowym) należy w tym samym terminie (decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć pocztą zwykłą pod adresem:

FUNDACJA NOWE MEDIA
ul. Foksal 3\5 lok 33
00-366 Warszawa
Z dopiskiem „MOSING”

§4

Komunikacja organizatorów z uczestnikami

 • Wszystkie komunikaty organizacyjne będą przekazywane przez profil Doktor Mosing na portalu społecznościowym Facebook. Tą drogą należy także przekazywać zapytania w sprawach organizacyjnych i merytorycznych.
 • Adres e-mail podany wyżej służy wyłącznie do przesyłania materiałów konkursowych i nie będzie używany do komunikacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych.
 • Niniejszy Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej www.mosing.pl

§5

Strona internetowa projektu

 • Na stronie internetowej www.mosing.pl znajdują się materiały informacyjne na temat Henryka Mosinga: artykuły, kalendarium życia i nagrania wideo świadectw osób, które się z nim stykały.
 • Wiedza zawarta w tych materiałach może zostać użyta do przygotowania materiałów konkursowych.
 • Jeżeli nie jest to wyraźnie zabronione, materiały umieszczone na stronie internetowej mogą zostać użyte do przygotowania materiałów konkursowych na warunkach wolnej licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

§6

Ocena

 • Ocena merytoryczna odbywać się będzie w zgodzie z regulaminem konkursu.
 • Komisja nie wartościuje materiałów ze względu na walory techniczne, takie jak np. papier czy kolor druku.
 • Komisja w odniesieniu do każdego z kryteriów dokonuje oceny w skali
  1-6 punktów.
 • Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy z największą liczbą punktów.
 • Każda publikacja, zarówno zbiorowa, jak i indywidualna, oceniana jest na podstawie następujących kryteriów:
  a) oryginalność i samodzielność ujęcia tematu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu nowoczesnego patriotyzmu;
  b) różnorodność form wypowiedzi;
  c) oryginalność i spójność estetyczna publikacji;
  d) dobór i bogactwo słownictwa, poprawność językowa i ortograficzna, jakość stylu.

§ 7

Komisja konkursowa

 • Komisja pracuje w terminie 6.11.2017 – 13.11.2017. Jej skład będzie ogłoszony na profilu Doktor Mosing na portalu społecznościowym Facebook do dnia 30.10.2017.
 • W skład Komisji wejdzie przedstawiciel Fundacji Nowe Media i przedstawiciel Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, oraz jedna z osób znających Henryka Mosinga.
 • Komisja przedstawia do dnia 14.11.2017 Komitetowi Organizacyjnemu sprawozdanie z obrad wraz z listą nagrodzonych i punktacją uzyskaną przez wszystkich Uczestników.
 • Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8

Zwycięzcy

 • W dniu 14.11.2017 Komitet Organizacyjny ogłosi na profilu Doktor Mosing na portalu społecznościowym Facebook listę trzech nagrodzonych zespołów i zaprosi je na uroczyste wręczenie nagród do Warszawy.

§ 9

Nagrody

 • Laureaci trzech pierwszych nagród otrzymają:
  • sprzęt elektroniczny służący do pracy dziennikarskiej,
  • książki
  • dyplomy
 • Nauczyciele-opiekunowie zespołów, które zostaną laureatami nagród otrzymają książki i dyplomy.

§ 10

Nota o prawie autorskim

 • Komisja nie weryfikuje legalności nadesłanych prac oraz nie ponosi odpowiedzialności za materiały nadesłane przez uczestników konkursu.
 • Zgłoszone publikacje powinny stanowić oryginalną twórczość uczestnika, mogą jednakże zawierać elementy rozpowszechniane na licencjach Creative Commons.
 • Jeśli praca zawiera elementy opublikowane na licencjach Creative Commons, musi zawierać stosowne oznaczenia i opisy.
 • Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do publikacji nadesłanych materiałów.
 • Nadesłane prace nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu.
 • Stwierdzenie przez komisję plagiatu lub naruszenia praw autorskich dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
 • Autorzy zobowiązują się wykonać materiały wykorzystując legalne oprogramowanie.

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu